Welkom bij Bo & Mila 🗸 Gratis verzenden vanaf €40,- (NL) / €60,- (BE) 🗸 Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden 🗸 Veilig betalen met IDEAL, Creditcard of Klarna Welkom bij Bo & Mila 🗸 Gratis verzenden vanaf €40,- (NL) / €60,- (BE) 🗸 Voor 15:00 uur besteld, zelfde werkdag verzonden 🗸 Veilig betalen met IDEAL, Creditcard of Klarna

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bonsai Marketing

Handelsnaam: Bo & Mila

De Krans 14

7462 AK  Rijssen

Telefoon: 06-18091888

E-mailadres: info@bomila.nl

KvK-nummer: 66997089

Btw-identificatienummer: NL002036242B08

 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 - Het aanbod is geheel vrijblijvend en is geldig zolang de voorraad strekt. Een termijn aanbieding kan door Bo & Mila desondanks worden herroepen. Dit kan herroepen worden binnen 5 dagen na ontvangst van de order van de consument.

3.2 - Het aanbod is vrijblijvend. Bo & Mila behoudt zich het recht de aanbieding te mogen veranderen.

3.3 - De in de webwinkel vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, kleuren e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel het aanbod een zo waarheidsgetrouw mogelijke omschrijving van de aangeboden producten bevat, kan de werkelijkheid hier afwijkingen in vertonen. Bo & Mila kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het kan evenmin leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.4 - Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Bo & Mila kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. De kleuren kunnen altijd wat afwijken van de kleur op de foto. Dat kan te maken hebben met de kleurinstelling op uw pc, maar ook door de verschillende verfbaden per zending.

3.5 - Elk aanbod bevat dermate gegevens, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de overeenkomst van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 – De prijs

4.1 - De bij het aanbod vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief btw en alle mogelijke andere toeslagen welke door de overheid zijn bepaald.

4.2 - De bij het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze worden apart aangegeven op de website.

4.3 - In het geval van een aanbieding of actie prijs voor een product is deze gedurende een beperkte periode geldig en uitsluitend zolang de voorraad strekt.

4.3 - Bo & Mila behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan het moment waarop de consument hiervan door Bo & Mila op de hoogte is gesteld. Indien de prijs van een product stijgt in de periode tussen het moment van bestelling en uitvoering van de bestelling door Bo & Mila, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging door Bo & Mila.

4.4 - Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk, type – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Bo & Mila niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

4.5 - Per bestelling kan slechts 1 (één) kortingscode worden gebruikt. De hoogste korting wordt automatisch berekend. Kortingen kunnen niet gestapeld worden.

 

Artikel 5.1 – Betaling

5.1.1 - Bij bestellingen via Bo & Mila kan betaald worden door middel van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling door middel van een door een derde uitgegeven creditcard of door een elektronische betaalmethode, zijn hierop de betreffende voorwaarden van de kaartuitgever of bank van toepassing.

 

Artikel 5.2 - Betaling & Eigendomsrecht

5.2.1 - Het bestellen en betalen van producten is mogelijk via de webshop van Bo & Mila. Het product zal pas worden verstuurd naar het opgegeven afleveradres, na ontvangst van het volledige bedrag inclusief verzendkosten (indien van toepassing).

5.2.2 - Betalingsmogelijkheden, zoals aangegeven op de betaal pagina, zijn: IDEAL, Creditcard, Apple Pay, Google Pay en achteraf betalen met Klarna. Bo & Mila behoudt het recht om betalingsopties te allen tijde en zonder aankondiging te verwijderen en/of toe te voegen.

5.2.3 - Zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen gaat het eigendom over van Bo & Mila naar de consument.

  

Artikel 6 – De Overeenkomst

6.1 - De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2 - Consument ontvangt van het tot stand komen van de overeenkomst een bevestiging per e-mail van Bo & Mila.

6.3 - Bo & Mila kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Bo & Mila op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Bo & Mila gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.4 - Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 7.1 – Herroepingsplicht

7.1.1 - De consument heeft bij de aankoop van producten van Bo & Mila gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder argumenten te ontbinden. De bedenktijd gaat in nadat het product is afgeleverd bij de consument of een derde en mits de tag niet verbroken is. Het genoemde recht vervalt zodra de producten daadwerkelijk in gebruik zijn genomen.

7.1.2 - Als de consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen de in artikel 7.1.1 gestelde termijn te doen. Consument kan dit kenbaar maken door middel van het modelformulier op onze website of door het sturen van een email aan retour@bomila.nl

7.1.3 - Als de consument het herroepingsrecht kenbaar heeft gemaakt en het product ongebruikt, met onverbroken tag, in originele verpakking, compleet en zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na herroeping aan Bo & Mila heeft aangeboden, zal het retourbedrag door Bo & Mila binnen 14 dagen terug worden gestort op een door consument opgegeven bankrekening. Voorwaarde hierbij is dat het product reeds door Bo & Mila retour is ontvangen. 

7.1.4 - Indien de consument de gehele bestelling retourneert, zal het aankoopbedrag van de gehele bestelling (inclusief eventuele verzendkosten) worden teruggestort. Indien de consument slechts een gedeelte van de bestelling retourneert, zal het aankoopbedrag van deze items (exclusief verzendkosten) worden teruggestort.

7.1.5 - Voor verdere afhandeling en meer informatie zie ons Retour Beleid.

 

Artikel 7.2 - Kosten in geval van herroeping

7.2.1 - De verzendkosten van de retourzending zijn altijd voor rekening van de consument.

7.2.2 - Alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit gebeurd voor het sluiten van de koopovereenkomst door middel van het akkoord gaan met de algemene voorwaarden door de consument.

  

Artikel 7.3 - Uitsluiting herroepingsplicht

7.3.1 - Bo & Mila kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 7.3.2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Bo & Mila dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

7.3.2 - Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • in uitverkoop, actieprijzen en/of aanbiedingen;
 • die duidelijk op maat zijn gemaakt of anderzijds gepersonaliseerd zijn.

7.3.3 - Voor meer informatie zie ons Retour Beleid.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

8.1 - Bo & Mila neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid acht bij het verwerken van de bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2 - Het afleveradres is het adres dat de consument aan Bo & Mila kenbaar heeft gemaakt.

8.3 - Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 8.4 van dit artikel is vermeld, zal Bo & Mila geaccepteerde bestellingen trachten binnen 3 werkdagen uit te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer dan 30 dagen duurt heeft de consument in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

8.4 - Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

8.5 - In geval van ontbinding conform het lid 8.3 van dit artikel zal Bo & Mila het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8.6 - Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bo & Mila een alternatief voorstel doen aan de consument. Binnen 48 uur zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een alternatief product kan worden geleverd.

8.7 - Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 9 - Ontbinding, opschorting en niet- nakoming

9.1 - Bo & Mila is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

 • De consument in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen Bo & Mila en de consument;
 • De consument overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van de consument wordt aanvaard;
 • Op enige vermogensbestanddeel van de consument beslag wordt gelegd.

 

Artikel 10 - Algemeen

10.1 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en overeenkomst met Bo & Mila en consument.

10.2 - Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt.

10.3 - De rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit overeenkomsten tussen Bo & Mila en de consument kunnen door de consument niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Bo & Mila.

10.4 - Andere voorwaarden worden niet geaccepteerd door Bo & Mila, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Bo & Mila.

10.5 - Situaties die niet door deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.6 - Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 - Bo & Mila is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de consument. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclamatie zoals omschreven in artikel 17. Hiervoor geldt als enige een algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bo & Mila.

11.2 - Bo & Mila is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

11.3 - Bo & Mila aanvaard geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

11.4 - De consument dient Bo & Mila altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidsstelling en daarmee de schadeloosstelling.

11.5 - Indien de consument tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken van een product, is de daaruit voor Bo & Mila voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijke gebleken product. Zie ook ons Klachten Beleid.

11.6 - Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Bo & Mila, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

11.7 - Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is Bo & Mila nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Bo & Mila afgesloten verzekering. 

11.8 - De consument is bekend met de op de producten, verpakking en op de website vermelde veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen aan de consument. Bo & Mila is niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen immateriële schade en schade aan de gezondheid, die de consument en/of derde mocht lijden en die verband houdt met het gebruik van de producten.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

12.1 - Bo & Mila beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2 - Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bo & Mila, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.3 - Bij Bo & Mila ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bo & Mila binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 - Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de consument en Bo & Mila gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

12.5 - Een klacht schort de verplichtingen van Bo & Mila niet op, tenzij Bo & Mila schriftelijk anders aangeeft.

12.6 - Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bo & Mila, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

12.7 - Lees ook ons Klachten Beleid voor meer informatie omtrent het melden van klachten en klachten afhandeling. 

 

Artikel 13 - Intellectuele Eigendomsrechten

13.1 - Alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder het auteursrecht en rechten met betrekking tot de modellen, het merk, de handelsnamen, de kleurcombinaties en stofcombinatie rusten op Bo & Mila.

13.2 - Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie via de website voor persoonlijk gebruik, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bo & Mila niet toegestaan om informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen etc. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren/openbaar te maken.

13.3 - Bij schending van modelbescherming zullen juridische stappen ondernomen worden. Alle geschillen, die ontstaan zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 14 - Overmacht

14.1 - Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Bo & Mila, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Bo & Mila kan worden verlangd, zoals oorlog overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkomingen van derden die door Bo & Mila ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals o.a. te late levering door leveranciers), etc.

14.2 - Overmacht geeft Bo & Mila het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de consument tot betaling gehouden.

 

Artikel 15 - Geschillen

15.1 - Op overeenkomsten tussen Bo & Mila en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

15.2 - Het Weens Koopverdrag is NIET van toepassing.

 

Artikel 16 - Partiële Nietigheid

16.1 - Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst met de consument niet of niet geheel rechtsgeldig blijkt, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 17 - Garantie

17.1 - Bo & Mila staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

17.2 - Een door Bo & Mila, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

17.3 - Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Bo & Mila schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

17.4 - De garantietermijn van Bo & Mila komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bo & Mila is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

17.5 - De Consument kan geen aanspraak maken op de hiervoor bedoelde garantie in geval van:

 • Normale slijtage
 • Onoordeelkundig gebruik
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
 • Wijziging of reparaties door de consument dan wel door derden

17.6 - Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de consument de mogelijkheid om dit product te retourneren mits dit binnen 7 dagen gemeld is aan Bo & Mila.

17.7 - Reclamatie is niet mogelijk indien:

 • De geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie.
 • De producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Bo & Mila op onjuiste wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd.
 • De schade is veroorzaakt door de nalatigheid van de consument of doordat de consument in strijd heeft gehandeld met de veiligheidsinstructies, voorschriften en gebruiksaanwijzing voor het betreffende product.

17.8 - Indien de consument, met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en het in deze algemene voorwaarden bepaalde, binnen 7 dagen na ontvangst reclameert en de reclamatie door Bo & Mila gegrond wordt bevonden, zal Bo & Mila te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) kosteloos vervangen (waarna de vervangen zaken eigendom worden van Bo & Mila) dan wel een prijsreductie geven.

17.9 - Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de consument niet op.

17.10 - Indien buiten het in bovenstaande genoemde aandacht aan een klacht wordt besteed, kan de consument hieraan geen rechten ontlenen, dit geschiedt onder “good will” van Bo & Mila.

17.11 - Voor meer informatie, zie ook ons Klachten Beleid

 

Artikel 18 - Privacy en Persoonsgegevens

Bo & Mila zal alle gegevens en informatie verwerken en behandelen conform haar Privacy Beleid.

 

Overige vragen

Heeft u nog andere vragen, neem gerust contact op via klantenservice@bomila.nl

Voor de overige voorwaarden welke van toepassing zijn op onze diensten en/of service zie:

 

 


 

 

Bijlage I - Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Bo & Mila
De Krans 14
7462 AK  Rijssen

E-mail: retour@bomila.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 


—  Ordernummer:

 


— Besteld op (DD-MM-YYYY):

 


—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 


— Naam/Namen consument(en)

 


— Adres consument(en):

 


— IBAN Rekeningnummer:

 


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 


— Datum(DD-MM-YYYY): 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 


 

 

Als alternatief mag u binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder reden annuleren door een mail te sturen aan retour@bomila.nl 

Vermeld in het onderwerp dat het om een retourzending gaat, met daarbij het ordernummer. Wij sturen u dan de retourinstructies en retouradres per email.

Meer informatie omtrent retourneren vindt u in ons Retour Beleid.